Panduan MultiMedia

Di Malaysia, kebebasan bersuara pihak media sama ada media percetakan, media penyiaran atau Internet, haruslah mematuhi Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang diselia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memperuntukkan Forum Kandungan untuk menyediakan dan merangka Kod Kandungan selepas perundingan yang sesuai dan untuk menguatkuasakan Kod yang mengandungi piawaian dan amalan pentadbiran dalam industri komunikasi dan multimedia.

Kod Kandungan yang telah diterima pakai oleh Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tujuan tugas berkanun menetapkan garis panduan dan prosedur bagi amalan dan piawaian kandungan yang baik yang disebarkan kepada khalayak oleh penyedia perkhidmatan dalam industri komunikasi dan multimedia di Malaysia.

1. Definisi dan Tafsiran

Bagi maksud Kod Kandungan ini, perkataan dan frasa berikut, melainkan dinyatakan sebaliknya di bawah ini, beruang dan mempunyai makna yang sama seperti dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

 • Subjek Kod bermaksud orang yang tertakluk kepada Kod.
 • Kandungan bermaksud sebarang bunyi, teks, gambar perpindahan, gambar bergerak atau perwakilan audio-visual lain, perwakilan sentuhan atau sebarang kombinasi sebelumnya yang mampu dicipta, dimanipulasi, disimpan, didapatkan semula atau disampaikan secara elektronik.
 • Dalam talian bermaksud persekitaran rangkaian, yang boleh didapati melalui sambungan kepada perkhidmatan rangkaian di mana kandungan tersedia kepada orang ramai untuk akses dengan bayaran atau sebaliknya.
 • Kandungan yang dilarang bermaksud kandungan seperti yang dinyatakan dilarang di bawah Kod ini.

2. Keperluan Am

 • Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia melarang Kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu, mengancam atau menyinggung perasaan dengan utuh kepada kegusaran, penyalahgunaan, mengancam atau menganggu mana-mana orang.
 • Ini memerlukan Subjek Kod untuk memastikan bahawa bahan yang disebarkan tidak termasuk apa-apa yang menyinggung rasa atau kesopanan yang baik; menyinggung perasaan orang ramai, berkemungkinan menggalakkan jenayah atau membawa kepada gangguan, atau bersifat kesat atau mengancam.
 • Piawaian kandungannya diukur, memandangkan keperluan, akan dilihat dalam konteks sikap dan pemerhatian sosial, agama, politik dan pendidikan negara, serta keperluan untuk menampung kepelbagaian global dalam dunia tanpa sempadan.
 • Untuk membantu Subjek Kod mengenaik kaedah-kaedah yang perlu dipatuhi berkenaan dengan kandungan yang disediakan dan memastikan pematuhan Akta melalui pengawalseliaan kendiri, garis panduan dan prosedur berikut dinyatakan dalam hal ini.

3. Berita dan Hal Ehwal Semasa

 • Penyiar mengakui bahawa tujuan asas penyebaran berita dan kandungan hal ehwal semasa dalam demokrasi adalah untuk membolehkan orang ramai mengetahui apa yang sedang berlaku, dan untuk memahami hal ehwal yang boleh menjejaskan mereka sebagai ahli masyarakat supaya mereka boleh membentuk kesimpulan mereka sendiri.
 • “Kandungan Hal Ehwal Semasa” bermaksud Kandungan yang memberi tumpuan kepada isu-isu sosial, ekonomi atau politik yang berkaitan dengan masyarakat Malaysia.
 • Usaha yang munasabah mesti dibuat untuk membetulkan kesilapan fakta yang ketara pada peluang terawal:
  • Mengesyorkan garis panduan dan prosedur yang berkaitan dengan penyediaan Kandungan dalam talian melalui pengawalseliaan kendiri oleh industri dengan cara yang praktikal dan boleh dilaksanakan secara komersial dan pada masa yang sama memupuk, menggalakkan dan menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan industri perkhidmatan dalam talian.
  • Menggalakkan pendidikan pengguna dalam membuat pemilihan kandungan yang mereka terima.
  • Sentiasa dikemaskini dengan piawaian antarabangsa dan kebangsaan, trend dan sensitiviti budaya masyarakat umum Malaysia dalam memohon dan mengkaji Semula Bahagian ini.

4. Iklan Multimedia

Tanggungjawab untuk memerhatikan bahagian ini terutamanya jatuh pada pengiklan. Lain-lain yang terlibat dalam menghasilkan dan menghantar iklan seperti agensi, penerbit dalam talian, penyiar dan pembekal perkhidmatan pengiklanan lain seperti rumah pengeluaran, penggubah muzik dan pereka juga hendaklah menerima kewajipan untuk mematuhi bahagian ini dan garis panduan khusus yang terpakai kepada mereka.

 • Memastikan piawaian iklan yang boleh dipercayai melalui pengawalselian kendiri selaras dengan jangkaan pengguna dan amalan baik yang diiktiraf di peringkat antarabangsar yang mentadbir Kandungan iklan yang disebarkan oleh media elektronik.
 • Pengiklan Malaysia mengakui bahawa kebebasan kretif membawa bersamanya tanggungjawab untuk memastikan hak penonton dilindungi.
 • Kod Kandungan ini, berfungsi sebagai panduan ke arah menegakkan piawaian tinggi yang diharapkan daripada industri perkhidmatan pengiklanan dengan cara yang prkatikal dan boleh dilaksanakan secara komersial dan pada masa yang sama memupuk, menggalakkan pembangunnannya.
 • Prinsip-prinsip berikut hendaklah membimbing penyedia Kandungan Iklan yang terjejas oleh dan/atau tertakluk kepada Bahagian Kod ini:
  • Semua iklah mesti mematuhi bahagian ini dan kepada garis panduan umum mengenai Kandungan.
  • Semua iklan hendaklah sah, layak, jujur dan benar.
  • Semua iklan hendaklah disediakan dengan rasa tanggungjawab kepada pengguna dan masyarakat.
  • Semua iklan hendaklah menghormati prinsip persaingan saksama yang diterima umum dalam perniagaan.

5. Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang ditetapkan pada 29 Mac 2001 merupakan perwakilan yang seimbang dalam sektor industri yang berkaitan bagi memastikan Kod yang telah disediakan, mencerminkan pandangan masyarakat secara umumnya.

 • Sebarang penambahan, pindaan atau semakan Kod akan dibincangkan oleh kumpulan kerja industri perwakilan yang berkaitan dan dirujuk kepada Majlis Forum. Penerimaannya adalah tertakluk kepada input oleh ahli-ahli dan pertimbangan sewajarnya komen awam.
 • Forum, di bawah Perlembagaan berdaftarkannya, bertanggungjawab terhadap pentadbiran Kod ini dan untuk sekatan sekiranya berlaku sebarang pelanggaran.
 • Forum Kandungan melalui Biro Aduannya hendakllah menerima, mempertimbangkan, mengantara dan jika perlu, menyesuaikan dan membuat hukum mengenai perkara-perkara, seperti aduan dan rungutan, berkaitan dengan pelanggaran yang didakwa.
 • Sebarang aduan mengenai perkara-perkara yang dilindungi oleh Kod ini yang diterima oleh subjek Kod hendaklah diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Walai bagaimanapun, jika aduan tidak dapat diselesaikan, ia boleh dirujuk kepada Biro Aduan.

6. Biro Aduan

Biro Aduan hendaklah:

 • Menimbang dan menangani aduan berkaitan kandungan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Kod;
 • Menyiasat apa-apa Kandungan yang dianggap melanggar Kod tanpa perlu ada aduan;
 • Kaedah-kaedah mengenai apa-apa pertikaian yang timbul antara ahli-ahli Forum atau antara ahli dan bukan ahli; dan
 • Mentafsirkan peruntukan Kod apabila perlu timbul atau permintaan dibuat.

Asas tindakan Biro adalah Kod dan peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.